Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit Partijen

In deze voorwaarden, hier te noemen ‘Algemene Voorwaarden’, wordt verstaan onder:

Verkoper: Sportbudgetstore statutair gevestigd te Waddinxveen Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Adres: Nesse 22, 2741 ES, Waddinxveen, Nederland
E-mailadres: info@sportbudgetstore.nl
Telefoonnummer: 0182-614528
KvK-nummer: 74109308
BTW-nummer:859775550B01

Koper: De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 3 van deze Voorwaarden;

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Koper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Koper is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Koper geen gebruik meer maken van de aanbieding.

3.3 De website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Indien en voor zover Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, dan zullen dit zoveel als mogelijk waarheidsgetrouwe weergaven van de betreffende producten zijn. Onduidelijkheden of kennelijke vergissingen en/of fouten in de omschrijvingen en/of afbeeldingen en/of getoonde prijzen, binden Verkoper niet en kunnen als zodanig niet worden afgedwongen.

Overeenkomst

3.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper en Koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.5 Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4: Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1 De in de Sportbudgetstore online webshop vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Verzendkosten voor je bestelling met een orderwaarde onder de 50 euro bedragen €5,95

De kosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening.

4.3 Koper kan de bestelde producten betalen middels:  

 - iDeal en Bancontact

4.4 Verkoper is gerechtigd om een wijziging van heffingen van overheidswege, door te voeren in de online vermelde prijzen. Verkoper is niet gebonden aan de online vermelde prijzen, indien deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevatten. In geval van een prijsaanpassing op voormelde gronden, is Koper gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 5: Levering en risico

5.1 Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten.

5.2 Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

5.3 De levering vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5.4 In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper, indien Koper de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontbinding, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.6 De levering van de gekochte producten geschiedt op het adres zoals door Koper bij de bestelling is opgegeven. Indien Koper niet thuis is op het moment van levering, is Verkoper gerechtigd de producten bij de buren, of bij een pick up point af te leveren.

5.7 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats / plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de hiermee verband houdende verzendkosten.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import / exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Verkoper of bij de toeleveranciers van Verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1 Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product/de producten. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.

7.2 Tijdens de (in artikel 7.1) zogenoemde bedenktijd, zal Koper zorgvuldig omgaan met het product / de producten en de verpakking en deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij/zij het product / de producten wenst te houden, zoals hij dat ook in een reguliere winkel zou mogen doen.

7.3 Indien Koper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Koper het product / de producten binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn te retourneren door gebruik van het daarvoor meegeleverde retouretiket bij de order. Herroepen producten dienen met zorg verzonden te worden aan volgend adres:

Sportbudgetstore

Nesse 22

2741 ES, Waddinxveen

7.4 De geretourneerde producten moeten zich in een staat bevinden, die overeenkomt met een normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is, moeten voorzien zijn van de originele etiketten en/of labels, voorzien zijn van alle toebehoren en accessoires en voor zover mogelijk inclusief de originele verpakking. Wanneer een product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Verkoper het recht voor de koopprijs dan wel de waardevermindering van het product alsnog in rekening te brengen.

7.5 Indien de Koper reeds heeft betaald voor de geretourneerde producten, zal Verkoper dit bedrag binnen 14 dagen na retourzending terugbetalen aan Koper.

Artikel 8: Klachten

8.1 Alle zendingen worden door Verkoper verzekerd. Indien Koper vóór het openen van het pakket met bestelde producten schade constateert aan de verpakking, dient Koper direct contact met Verkoper op te nemen. Indien Koper het pakket al heeft geopend op het moment dat Koper de schade constateert, moet Koper dit aangeven door middel van het sturen van een email naar info@sportbudgetstore.nl

8.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient Koper, Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) kalender dagen na aflevering van het product aan koper, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor klachten of ontbinding anders dan genoemd in artikel 7.

8.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, en geschikt zijn voor het daartoe bestemde gebruik, alsmede dat de producten op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Mededelingen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gedaan door of namens Verkoper gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.3 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper reparaties of veranderingen aan het product uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

9.4 De aansprakelijkheid van Verkoper tegenover Koper ter zake het niet-tijdig en-of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende levering.

Artikel 10: Aanpassing overeenkomsten

10.1 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen.